Shi No Kakaku

Microstar


マイクロスター.png

Microstar マイクロスター A shibuya-kei, twee pop duo from Japan, consisting of Iizumi Yuuko and Satou Seiki.


2008 - Microstar Album

Microstar Album

2016 - She Got The Blues

She Got The Blues